Blog

GłównaBez kategoriiZrównoważona Mobilność Miejska jednym z priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
Zrównoważona Mobilność Miejska I DYSTEN

Zrównoważona Mobilność Miejska jednym z priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Zrównoważona Mobilność Miejska jednym z priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniejdysten

Dysten wspiera miasta, w tym jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej. Kompleksowe rozwiązania wpływają na zwiększenie efektywności i komfortu podróżowania oraz uwzględniają lokalne potrzeby i cele zrównoważonego rozwoju. Urządzenia są projektowane z myślą o użytkownikach, zapewniając łatwy dostęp do informacji, wygodę podróżowania i minimalizację wpływu na środowisko.

Jak wspomagamy miasta, aglomeracje i gminy w budowaniu zrównoważonej mobilności

Zobacz krótkie video z naszych realizacji i zainspiruj się. Stwórz inteligentne, ekologiczne miasto przyszłości.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

 • Ułatwienie planowania podróży dzięki portalowi pasażera i aplikacji mobilnej
 • Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – dostarczanie informacji o dostępności pojazdów i tras dla osób niepełnosprawnych
 • Wzrost komfortu podróży dla pasażerów – szybkie i łatwe uzyskanie bieżących informacji o rozkładach jazdy, trasach przejazdu oraz ewentualnych opóźnieniach
 • Optymalizacja tras podróży – łatwe planowanie tras, z uwzględnieniem różnych środków transportu oraz aktualnych zmian w rozkładach

Znaki zmiennej treści (VMS) i elektroniczne tablice parkingowe

 • Poprawa przepływu ruchu – sprawne przekazywanie informacji dotyczących korków, utrudnień i objazdów
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – unikanie zatorów drogowych, skracanie czasu podróży
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach – znaki zmiennej treści umożliwiają przekazywanie informacji dotyczących niebezpiecznych warunków drogowych
 • Efektywne zarządzanie ruchem – elektroniczne tablice parkingowe umożliwiają skuteczne zarządzanie dostępnymi miejscami parkingowymi, zwiększając przepustowość parkingu
 • Redukcja emisji spalin i hałasu – zmniejszenie liczby samochodów poszukujących wolnego miejsca parkingowego

Wiaty z aktywną informacją pasażerską

 • Informacja pasażerska i miejska w jednym rozwiązaniu – połączenie umożliwia pasażerom uzyskanie pełnej i aktualnej informacji na temat podróży i otoczenia miejskiego
 • Estetyka i lekka konstrukcja wiat – rozwiązanie atrakcyjne dla oka i dobrze wpasowujące się w miejskie krajobrazy
 • Wygodny dostęp do informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym niezależnie od panujących warunków pogodowych
 • Technologia LED o wysokiej żywotności zapewnia niezawodność i trwałość wyświetlaczy, a monitory LCD umożliwiają prezentację barwnych i szczegółowych informacji dotyczących miasta

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i infokioski w centrum przesiadkowym w Pszczynie

 • Poprawa dostępności informacji i zwiększenie komfortu podróżnych – łatwe i szybkie sprawdzanie aktualnych informacji o numerach linii, kierunkach i godzinach odjazdu
 • Pełne rozkłady jazdy ułatwiające planowanie podróży widoczne na Infokioskach
 • Zachęta do korzystania z komunikacji miejskiej – nowoczesne i estetyczne rozwiązania przekładają się na większą atrakcyjność transportu publicznego
 • Ułatwienie przesiadek i skrócenie czasu oczekiwania poprzez szybkie znalezienie właściwego połączenia

Naszymi rozwiązaniami wsparliśmy również takie miasta jak Gdańsk, Zielona Góra, Warszawa, Toruń, Nysa, Jędrzejów oraz 56 miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Portfolio z tych i innych realizacji znajduje się na naszych stronach internetowych https://smartcitydisplays.com/pl/case-study/ oraz https://railway-displays.com/pl/case-study/

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczas wdrożonymi rozwiązaniami oraz do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat współpracy.

Fundusze Europejskie dla Polski

Unia Europejska promuje zrównoważone rozwiązania i inwestycje w mobilność miejską. W ramach programów i funduszy unijnych udostępniane są środki finansowe na projekty związane z rozwojem infrastruktury transportu publicznego, poprawą dostępności dla pieszych i rowerzystów, wdrażaniem inteligentnych systemów transportowych oraz promocją bardziej ekologicznych i efektywnych środków transportu.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

Uruchomiono nabór projektów wspierających zrównoważoną mobilność miejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Dofinansowanie skierowano do miast wojewódzkich oraz miast średnich makroregionu Polski Wschodniej, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze i liczą powyżej 100 tysięcy mieszkańców, tj. Lublin, Białystok, Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Elbląg i Radom. Ponadto, miasta te mogą również ubiegać się o dofinansowanie projektów, jeśli działają na podstawie porozumienia lub innej formy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego znajdującymi się w ich obszarze funkcjonalnym. Nabór trwa od 11 lipca 2023 r. do 18 grudnia 2025 r.

Wsparte zostaną projekty z obszaru ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej, które mają wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz zwiększenie efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Nabór „zrównoważona mobilność miejska” oferuje możliwość pozyskania środków finansowych na realizację projektów kompleksowych, obejmujących zadania z co najmniej dwóch z trzech wymienionych grup:

 • zakup bezemisyjnego taboru transportu miejskiego,
 • budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności – w tym np. wiaty z aktywną informacją pasażerską, infrastruktura punktowa np. przystanki, wysepki, centra przesiadkowe, dworce intermodalne,
 • digitalizacja systemu mobilności – w tym np. ITS, informacja i planowanie podróży, system parkingowy.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przyznawania dofinansowań można zapoznać się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jeśli reprezentujesz miasto lub jednostkę samorządu terytorialnego z Lublina, Białegostoku, Rzeszowa, Kielc, Olsztyna, Elbląga i Radomia, skontaktuj się z nami. Zrównoważona mobilność miejska jest jednym z priorytetów działalność firmy DYSTEN. Spółka wpiera zrównoważony transport kompleksowymi rozwiązaniami, zwiększającymi efektywność transportu miejskiego.

Transport przyjazny dla środowiska i użytkowników

Zrównoważona mobilność miejska to kluczowy element rozwoju miast, który pozwala na poprawę jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest rozwój transportu publicznego, zwiększenie jego dostępności, niezawodności i efektywności, w celu zachęcenia do rezygnacji z własnych środków transportu. Zrównoważona mobilność miejska oznacza łączenie, wzajemne dopełnianie i usprawnianie różnych form przemieszczania się – pieszej, rowerowej, komunikacją miejską oraz koleją podmiejską i dalekobieżną. Nowoczesny transport miejski odgrywa kluczową rolę w tej koncepcji. Jego rozwój musi uwzględniać nie tylko wygodę i bezpieczeństwo pasażerów, ale także wyzwania klimatyczne i środowiskowe. Dlatego ważne jest, aby był to transport przyjazny dla środowiska i wszystkich użytkowników.

Inwestowanie w infrastrukturę usprawniającą podróżowanie w znaczącym stopniu przyczynia się do rozwoju zrównoważonej mobilności. Jednym z takich rozwiązań są centra przesiadkowe, które pozwalają na płynne przesiadanie się z jednego środka transportu na drugi, zwiększając efektywność podróżowania. Zwykle znajdują się w strategicznych punktach miasta, co ułatwia pasażerom dotarcie do jego różnych części. Ważnym elementem infrastruktury są systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, które pozwalają na śledzenie połączeń transportu publicznego oraz informowanie o ewentualnych opóźnieniach lub zmianach tras. Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) to zatem kolejna ważna inwestycja w zrównoważoną mobilność miejską. Wspomagają optymalizację podróży i ułatwiają wybór najbardziej dogodnej formy transportu.

Działania na rzecz Zrównoważonej Mobilności

W przygotowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej można wyróżnić następujące kluczowe obszary strategiczne i działania, które należy podjąć:

Koncentracja na planowaniu przestrzennym, uwzględniającym aspekty transportowe oraz podejście do redukcji zapotrzebowania na transport:

 • Poszerzenie oferty usług na węzłach przesiadkowych, czyli miejscach styku różnych form i środków transportu.
 • Budowa nowych osiedli mieszkaniowych i dzielnic przemysłowych w obszarach, gdzie transport publiczny jest dobrze rozwinięty, przy jednoczesnym wykluczeniu terenów o słabej dostępności komunikacyjnej z możliwości zabudowy.

Zwiększenie atrakcyjności transportu niezmotoryzowanego:

 • Koordynacja rozwoju infrastruktury rowerowej i pieszej, zarówno tej „niewidzialnej” (np. planowanie tras rowerowych w planach zagospodarowania przestrzennego), jak i „widzialnej” (np. oznakowanie dróg rowerowych, informacyjne tablice itp.), tak aby utworzyć kompleksowe i przyjazne ciągi transportowe.
 • Budowa punktowej infrastruktury rowerowej, w tym np. wiat rowerowych, aby zapewnić bezpieczne i wygodne miejsca do przechowywania rowerów dla osób korzystających z tej formy transportu.

Poprawa jakości i dostępności transportu publicznego:

 • Dopasowanie sieci połączeń i sposobu wyceny biletów do potrzeb mieszkańców.
 • Połączenie różnych form transportu (np. autobusowego, kolejowego, tramwajowego, szkolnego) w jednym spójnym systemie transportowym.
 • Wprowadzenie technologii informatycznych i usprawnień ułatwiających korzystanie z transportu publicznego.
 • Rozwój systemu transportu publicznego obejmującego całą aglomerację, w tym także obszary wiejskie.

Poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie natężenia ruchu drogowego:

 • Przeniesienie ruchu poza centra miast i zwężenie jezdni, z których ruch został wyprowadzony, w celu zapewnienia przestrzeni dla innych użytkowników dróg oraz stref zieleni.
 • Dzielenie sieci drogowej na strefy, z rozróżnieniem limitów prędkości dla dróg głównych, dojazdowych i stref zamieszkania.
 • Poprawa estetyki dróg, z uwzględnieniem zagospodarowania zielenią pasów drogowych oraz dodania małej architektury miejskiej.

Polityka parkingowa:

 • Usuwanie nielegalnych miejsc parkingowych i organizacja parkowania w sposób uporządkowany.
 • Wprowadzenie systemu rotacji miejsc parkingowych w celu zwiększenia ich dostępności.
 • Budowa i zapewnienie parkingów buforowych lub systemów Park&Ride jako rozwiązania umożliwiającego zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w centrum miasta.

Redukcja negatywnych skutków transportu na środowisko:

 • Modernizacja dróg poprzez wprowadzenie środków takich jak: zwężenie jezdni, zazielenienie terenów przydrożnych, stosowanie „cichej nawierzchni”, ograniczenie ruchu pojazdów w miejscach, gdzie powstają największe poziomy hałasu i emisja zanieczyszczeń.
 • Zastosowanie alternatywnych źródeł napędu w przypadku transportu indywidualnego i publicznego, co pozwoli na zmniejszenie wpływu transportu na środowisko.

Działania edukacyjne:

 • Promowanie korzystania z bardziej ekologicznych środków transportu poprzez nowoczesne narzędzia marketingowe.
 • Wzmacnianie świadomości społecznej na temat wpływu różnych form transportu na środowisko oraz pozytywnych aspektów inwestycji w rozwój transportu publicznego.

Warto zaznaczyć, że Zrównoważona Mobilność Miejska wymaga wszechstronnego podejścia do koordynacji działań między różnymi interesariuszami, takimi jak operatorzy transportu publicznego, władze lokalne i przedsiębiorstwa. Istotne jest współdziałanie tych podmiotów w celu stworzenia zintegrowanego systemu transportu, który odpowiada potrzebom i preferencjom mieszkańców.

Zachęcamy do współpracy i włączenia się w działania na rzecz Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy szczegółowych informacji.